* *

​​مقدمه

تجربه، جوهر يادگيري سازماني است كه از موفقيت ها و شكست ها بدست می آید و مستندسازي تجارب، يكي از روش های اساسي توسعه و انتقال دانش محسوب مي شود.
  اميد است با استقرار نظام علمي مستندسازي تجارب خدمتي مديران حرفه ای در مركز آموزش مديريت دولتي، نويدبخش ايجاد چارچوبي جهت بهره گيري از دانش بومي مديران و نهادينه سازي مديريت دانش در كشور باشيم.
 بي شك مديران عالي بخش دولتي از تجارب مديريتي ارزنده اي برخوردارند كه مستندسازي آن ها بر غناي دانش مديريت
 مي افزايد.

اهداف مستندسازي تجارب مديران
-    حفظ دارايي هاي فكري و سرمايه هاي مهم ملي يعني تجربيات
-    تلفيق بهينه متون كلاسك آموزش مديريت با شرايط بومي و ايجاد هم افزايي
-    انتشار متون مديريت علمي بومي
-    طرح سبك مديريت ايراني در مجامع علمي مديريت
-    ايجاد ابزارهایي براي كمك به بهبود سيستم ارتقاء و انتصاب مديران
-    ايجاد چارچوبي براي مبادله دانش بومي مديريت
-    كاهش هزينه ها به علت كاهش راهكارهاي مبتني بر آزمون و خطا
-    ايجاد زمينه اي براي افزايش خلاقيت و نوآوري

قوانین

 -  بخشنامه شماره 9187/92/200مورخ 1392/5/10معاون محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور

-  شیوه نامه اجرایی شماره4015/1 مورخ 1392/8/1 مرکز آموزش مدیریت دولتی به کلیه دستگاه های اجرایی

 

ثبت تجربیات

- تکمیل کاربرگ ثبت تجربیات

- استفاده از کارشناس ثبت تجربه 

  

مدیر محترم:

شرایط پذیرش تجربیات از طریق اعزام کارشناس به شرح زیر می باشد:
 الف - تجربیاتی که در سطح ملی باشند.
 ب - کسب حد نصاب امتیاز از سوی هیات داوران
در صورت احراز شرایط فوق، نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی و چکیده تجربه در کاربرگ ثبت تجربیات اقدام نمایید تا از طریق تلفن همراه یا پست الکترونیکی با شما تماس حاصل شود.