مدیران مدیران

علی خاکی نژاد

 

عنوان پست سازمانی: مدیر
محل خدمت : مدیریت امور مالی
تلفن : 42501101
پست الكترونيك :  khakinejad@smtc.ac.ir
نمابر:42501100

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
لیسانس

حسابداری

جهاد دانشگاهی تهران

سوابق علمی:
 • تدريس و برگزاري دوره هاي آموزشی  اداری - مالی آ.پ. منطقه 11 تهران
 • شرکت در کنفرانس علمي تخصصي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد
سوابق اجرایی:
 • کارشناس حسابداري آ . پ . منطقه 11 تهران
 • کارشناس مسئول فناوري اطلاعات و تحول اداري آ . پ . منطقه 11 تهران
 • کارشناس امور مالي – معاون حسابداري آ . پ . منطقه 11 تهران
 • کارشناس مسئول تشکلهاي مردم نهاد – سازمان ميراث فرهنگي
 • مشاور و رييس امور عمومي معاونت امور فرهنگي – سازمان ميراث فرهنگي
 • کارشناس امور مالي – عامل ذيحسابي مرکز امور فرهنگي – سازمان ميراث فرهنگي
 • کارشناس امور مالي – رسيدگي و اداره دريافت و پرداخت – معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • مدير امور مالي – مرکز آموزش مديريت دولتي
سایرفعالیت ها:
 • طراح و برنامه ريز نشريه زمزمه وابسته به کانون تربيت اسلامي
 • برنامه ريز و مسئول امور مالي بخش فني مطبوعات
 •  برنامه ريز و مسئول امور مالي بسيج آ.پ. منطقه 11
 • حسابدار نخبه و عضو انجمن علمي حسابداري دانشگاه علمي کاربردي شعبه جهاد دانشگاهي تهران 1
 • حسابرس موسسات خصوصي
 • دبير شوراي معاونين آ . پ . منطقه 11 تهران
 • دبير کميته نيروي انساني آ . پ . منطقه 11 تهران