نشریات علمی نشریات علمی

معرفي نشریات علمي

         
 نشريه فروغ تدبير
 (علمي - فرهنگي)
 نشریه مدیریت دولتی
(علمی-پژوهشی)
 ماهنامه كار و جامعه
(علمي - فرهنگي)
 ماهنامه گزیده مدیریت
(علمی-آموزشی)
 

 مجله مديريت
(علمي - ترويجي)


فصلنامه مديريت پروژه ماهنامه تدبیر
(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه مديريت فردا
(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه دانش مدیریت
(علمی-پژوهشی)
 فصلنامه عصر مديريت
(علمي - تحليلي - آموزشي)

فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي
(علمي، پژوهشي)
 دوماهنامه بررسی های بازرگانی
(علمی-ترویجی)
 فصلنامه اقتصاد مقداري
(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه اقتصاد اسلامي
(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه مديريت سلامت
(علمي - پژوهشي)

فصلنامه نوآوري هاي آموزشي
(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
(علمی-پژوهشی)
 فصلنامه
فرهنگ مديريت
 
(
علمي، ترويجي)
 
 فصلنامه پژوهش های ارتباطی
(علمی-پژوهشی)
 فصلنامه پژوهشها  و سياستهاي اقتصادي
 
(علمي، پژوهشي)

تحقيقات اقتصادي
(علمي، پژوهشي)
 ماهنامه ميثاق مديران دو فصلنامه
تحقيقات اسلامي

(علمي، ترويجي)
 مجله تاريخ علم
(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه
پژوهشنامه بازرگاني

(علمي، پژوهشي)

دو فصلنامه
دانش و توسعه

(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه
دانشگاه اسلامي

(علمي، ترويجي)
 فصلنامه جمعيت
(علمي؛ پژوهشي)
 دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي
 
(علمي، پژوهشي)
 تحقيقات حسابداري
(علمي، پژوهشي)

فصلنامه صنعت بيمه
(علمي، ترويجي)
 فصلنامه ژئوپلیتیک
(علمی-پژوهشی)
 فصلنامه رهيافت
(
علمي، ترويجي)
 

فصلنامه رفاه اجتماعی
(علمی-پژوهشی)

 فصلنامه راهبرد ياس(علمي، ترويجي)

فصلنامه كتابداري
و اطلاع رساني

(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه بین المللی
علوم انساني

(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه
ديدگاه مهندسين صنايع
 فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي
(علمي، پژوهشي)
 مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد
(علمي، ترويجي)

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي
(علمي، پژوهشي)
 نشريه مديريت فناوري اطلاعات
(علمي، پژوهشي)
 نشريه مديريت صنعتي دانشگاه تهران
(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه هنر مدیریت
(علمی-پژوهشی)
 فصلنامه مدرس علوم انسانی
(علمي، پژوهشي)

فصلنامه مطالعات راهبردي زنان
(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه مطالعات زنان
(علمی-پژوهشی)
 فصلنامه مطالعات اجتماعي ايران
(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
 
(علمي، ترويجي)
 فصلنامه مطالعات ملي(علمي، پژوهشي)

فصلنامه
پژوهش زنان
(زن در توسعه و سیاست)

(علمي، پژوهشي)
 نشريه
مديريت بازرگاني
(علمي، پژوهشي)
 فصلنامه پيام مديريت (علمي، پژوهشي) فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك (علمي، پژوهشي)   فصلنامه مطالعات 
بين المللي

(علمي، ترويجي)

فصلنامه مديريت در اسلام (نخل شهداد)(فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي) مجله برنامه و بودجه
(علمی-ترویجی)
 فصلنامه
مطالعات مديريت

(علمي، ترويجي)