ورود به سامانه

صاحب امتیاز:مرکز آموزش مدیریت دولتی 

مدیرمسئول : دکترشهلا سهرابی

سردبیر: دکتر محمدرضا ویژه

مدیر اجرایی:دکتر ریحانه قوسی

اعضای هیات تحریریه: 
دکتر سیدمحمد هاشمی
دکتر محمدجواد جاوید
دکتر رحمت اله قلی پور سوته
دکتر ولی رستمی دکتر محمدوزین کریمیان
دکتر رضا موسی‌زاده
دکتر ابراهیم موسی‌زاده
دکتر محمدرضا ویژه
دکتر مرتضی نجابت خواه

مشاوران علمی:
دکتر مسلم آقایی طوق
دکتر محمد جلالی 
شاپا چاپی: 1863- 2383