تاريخچه مرکز تاريخچه مرکز

تاريخچه مرکز آموزش مدیریت دولتی

در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی مستخدمین دولت به استناد تبصره 3 ماده 44  قانون استخدام كشوري، مصوب 1345، مبنی بر تأسيس موسسه‌اي براي آموزش مديريت و فنون اداري، مؤسسه‌ای در تيرماه 1348 با نام «مركز آموزش مديريت دولتي» وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی سابق کشور تشکیل و فعاليت هاي خود را در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی تعریف شده، شروع نمود.
پس از تاسیس ، بيشتر فعاليت های مرکز آموزش مدیریت دولتی بر روي آموزش هاي شغلي کوتاه مدت (بدو خدمت و ضمن خدمت) مديران و کارکنان شامل آموزشهای توجیهی بدو خدمت کارکنان، آموزشهای توجیهی مدیریت بدو انتصاب مدیران، آموزشهای حین خدمت مدیران سطوح مختلف، آموزشهای مشاغل مشترک اداری دستگاه‌های اجرایی متمرکز شده بود، اما در تاریخ 2/8/1351 شورای گسترش آموزش عالی کشور ، مجوز اولین دوره آموزش بلندمدت در مقطع فوق لیسانس در رشته مدیریت دولتی را برای مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر نمود. بعد از آن مرکز آموزش مدیریت دولتی برنامه های خود را در جهت ارتقای دانش مدیریت حرفه ای تحت عنوان دوره های بلندمدت در سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف مدیریت (مدیریت مالی ـ مدیریت سیستم های اطلاعاتی ـ مدیریت عمران شهری ـ مدیریت صنعتی ـ مدیریت اداری ـ مدیریت آموزشی ـ مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی) ارائه نمود و فارغ‌التحصیلان مختلفی را در رشته‌های مذکور به نظام اداری کشور عرضه کرد.
  در تيرماه سال 1381 بدنبال ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد  مصوبه شماره 655/13 مورخ 3/4/81 شوراي عالي اداري، مرکز آموزش مديريت دولتي وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور با مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي وابسته به سازمان برنامه و بودجه در یکدیگر ادغام و موسسه جديدي  تحت عنوان موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور شکل گرفت. با شکل‌گیری موسسه مذکور برگزاری دوره‌های بلندمدت تقریباً متوقف شد و دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در زمینه‌های فناوری اطلاعات، عمومی(فرهنگی -اجتماعی)، مشاغل مشترک اداری، بویژه دوره‌های بهبود مدیریت قوت گرفت.
با تغییر ساختار و تشکیلات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (براساس مصوبه شورای عالی اداری) و تبدیل آن به دو معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ومعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و ابلاغ تشکیلات سازماني هر دو معاونت در تاريخ 8/8/1388، مرکز آموزش مديريت دولتي به عنوان يکي از واحدهای وابسته معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در ساختار سازمانی معاونت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رییس جمهور تعریف شد و بدين ترتيب مرکز آموزش مديريت دولتي با مأموریت‌های نوین دوباره احياء گرديد.

پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1393 و تغییر در ساختار و ماموریت های سازمان در مباحث توسعه و برنامه ریزی، مرکز آموزش مدیریت دولتی به "مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری" تغییر نام یافت. در ساختار جدید وظیفه آینده پژوهی و آموزش و پژوهش در راستای توسعه کشور به مرکز واگذار گردید و قرار شد مرکز چراغ راهنمای پژوهشی، توسعه و آینده نگری برای سازمان گردد. در این زمینه مرکز وظیفه دارد؛ ورود به عرصه های آینده پژوهی و برنامه ریزی به همه معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد های سازنده و عملیاتی ارائه و بر این فعالیت ها نظارت نماید.