مديران مديران

جمیله حبیبی

عنوان پست سازمانی: مدیر
محل خدمت : آموزش های حرفه ای تخصصی
تلفن : 42501501 
پست الكترونيك : j.habibi@smtc.ac.ir
نمابر42501500 

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
فوق لیسانس

مدیریت دولتی

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سوابق علمی
 
 
 

سوابق اجرايي

عنوان شغلی زمینه فعالیت محل اشتغال
معاون منابع انسانی و پشتیبانی   مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیر آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی آموزشی

مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی

مدیر آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی

آموزشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
معاون آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی آموزشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
معاون دفتر تدوین و نشر منابع علمی آموزشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
رئیس گروه سوابق تحصیلی آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی
رییس اداره دانش آموختگان آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی