اهداف مرکز اهداف مرکز

1- ارتقاء تخصص ها و مهارت های مدیران و کارکنان دولت در زمینه های مدیریت دولتی و علوم وابسته به آن در سطح ملی و بین المللی
2- طراحی، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مدیران و کارشناسان دولت به منظور تواتنمد سازی آنها از ابعاد مختلف
3- فراهم آوردن بسترهای ملی و بین المللی برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در حوزه های مدیریت و علوم اداری برای کارکنان دولت
4-  انجام پژوهش ها و تحقیقات کاربردی و تطبیقی در حوزه نظامهای علوم اداری و مدیریت منابع انسانی متناسب با نیازهای اداری کشور
5- فراهم‌آوردن زمینه‌ها و بسترهای آموزشی لازم برای رشد معنوی منابع انسانی ، افزایش ظرفیتها و ارتقای دانش، تخصص و مهارت‌های کارکنان و مدیران