۱- آموزش نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به منظور بهینه سازی عملکرد بخش دولتی

۲- ارتقای مستمر سطح علمی و مهارتهای کارکنان بخش دولتی

۳- زمینه سازی مناسب برای تعالی مستمر بخش دولتی