دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

 

 

عنوان دوره

دریافت فایل

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (پایه و میانی)

Download

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (ارشد)

Download

آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور (میانی و ارشد)

Download

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن (پایه و میانی)

Download

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن (ارشد)

Download

آشنایی با قانون مجازات اسلامی؛ فصل تعدیات مأموران دولتی (پایه، میانی و ارشد)

Download

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (پایه و میانی)

Download
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (ارشد) Download
آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی (پایه) Download