محورهای موضوعی محورهای موضوعی

 • مدیریت سرمایه انسانی و افق چشم‌انداز 1404
 • مدیریت سرمایه انسانی و سیاست‌های کلی نظام اداری
 • مدیریت سرمایه انسانی و پژوهش‌های قرآنی
 • مدیریت سرمایه انسانی حکمت پایه و دانش بنیان
 • مبانی فکری و اندیشه‌های نو در مدیریت سرمایه انسانی
 • پژوهش‌های بومی مدیریت سرمایه انسانی مبتنی بر تجارب مدیران
 • مطالعات تطبیقی مدیریت سرمایه انسانی
 • مدیریت سرمایه انسانی عدالت محور
 • نقش فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در مدیریت سرمایه انسانی
 • قوانین و مقررات و مدیریت سرمایه انسانی
 • مدیریت سرمایه انسانی در بخش دولتی و خصوصی
 • آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی
 • مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی
 • دانشگاه‌ و مدیریت سرمایه‌ انسانی
 • الگوهای مفهومی و کاربردی مدیریت سرمایه انسانی
 • ارزش‌های انسانی و مدیریت سرمایه فکری
 • مدیریت سرمایه فکری و کارآفرینی (فردی و سازمانی)
 • شاخص‌ها در سنجش سرمایه انسانی (ROI)