کلیات کلیات

- صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
- مدیر مسئول: دکتر ابراهیم موسی زاده
- سردبیر: دکتر سیدمحمد میرمحمدی
- دبیر هیات تحریریه: حسن غمیلو
- مدیراجرائی: محمدعلی حیدری
- زبان مجله: فارسي
- نوبت نشر: هر فصل يكبار «فصلنامه»
- گستره - توزيع: سراسري
- محل چاپ: تهران
- روش نشريه: علمی - پژوهشی
- زمينه: علوم انساني(شامل موضوعات مرتبط با توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با تاکید بر مدیریت اسلامی)
- نوع نشريه: مجله‌اي (مجلد)
- قطع: وزیری