فراخوان مقاله فراخوان مقاله


به آگاهی اساتید و پژوهشگران محترم عرصه مدیریت منابع انسانی (سرمایه انسانی) می‌رساند مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 1391 اقدام به انتشار فصلنامه‌ای با رویکرد علمی – پژوهشی با عنوان فصلنامه پژوهش‌های مدیریت سرمایه انسانی نموده است که شماره اول این فصلنامه در بهار امسال منتشر شد و شماره‌های بعد در حال انتشار و آماده‌سازی هستند. از اساتید، پژوهشگران، صاحب‌نظران و دانشجویان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد دعوت می‌شود مقالات علمی – پژوهشی منتشر نشده خود را در محورها و موضوعات زیر برای انتشار در این فصلنامه به نشانی hcm@smtc.ac.ir  ارسال فرمایند.
محورهای موضوعي:

1- مدیریت سرمایه انسانی و افق چشم‌انداز 1404

2- مدیریت سرمایه انسانی و سیاست‌های کلی نظام اداری

3- مدیریت سرمایه انسانی و پژوهش‌های قرآنی

4- مدیریت سرمایه انسانی حکمت پایه و دانش بنیان

5- مبانی فکری و اندیشه‌های نو در مدیریت سرمایه انسانی

6- پژوهش‌های بومی مدیریت سرمایه انسانی مبتنی بر تجارب مدیران

7- مطالعات تطبیقی مدیریت سرمایه انسانی

8- مدیریت سرمایه انسانی عدالت محور

9- نقش فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در مدیریت سرمایه انسانی

10- قوانین و مقررات و مدیریت سرمایه انسانی

11- مدیریت سرمایه انسانی در بخش دولتی و خصوصی

12- آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی

13- مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی

14- دانشگاه‌ و مدیریت سرمایه‌ انسانی

15- الگوهای مفهومی و کاربردی مدیریت سرمایه انسانی

16- ارزش‌های انسانی و مدیریت سرمایه فکری

17- مدیریت سرمایه فکری و کارآفرینی (فردی و سازمانی)

18-شاخص‌ها در سنجش سرمایه انسانی (ROI)