ثبت تجربیات ثبت تجربیات

 
/ /   

بیان عناوین یا موضوعات تجارب موفق یا ناموفقی که در طول خدمت با توجه به وظایف و مسئولیت ها کسب نموده اید.
در این مرحله می بایست یکی از رخدادهای مهم طول خدمت که قابل انتقال و آموزش باشد را توضیح دهید.
ارائه پيشنهادي مشخص براي آينده كه حاصل تجربه خدمتي شما مي باشد
حذف جديد
captcha بازخوانی تصویر