کارگاه پژوهش محور تدوین استراتژی های آموزشی کارگاه پژوهش محور تدوین استراتژی های آموزشی

 امروزه چالش اصلی مدیران ارشد سازمان ها، تدوین استراتژی ها و پیاده سازی صحیح آن­ها می­باشد. در این کارگاه تدوین استراتژی در بخش آموزش بدلیل رقابت شدید مورد توجه قرار می گیرد. جهت تدوين استراتژي آموزشی يك سازمان بر اساس مأموريت اصلي آن، نحوه بررسي­ محيط داخل سازمان و نيز محيط پيرامون و اثر­گذار بر مجموعه به صورت کارگاهی و عملیاتی مورد مطالعه قرار گرفته؛ شكاف وضعيت فعلي با وضعيت مطلوب آموزشی با تجزيه و تحليل امكانات، محدوديت­ها و انتخاب بهترين گزينه از طریق تجزيه وتحليل نقاط قوت و ضعف آموزشی مجموعه و نيز تهديدات و فرصت­هاي ناشي از عوامل محيط خارجي مورد توجه قرار می­گیرد. در نهایت نحوه انتخاب و تدوین استراتژی های آموزشی به صورت کارگاهی پیاده سازی می شود. 

 
کارگاه پژوهش محور" تدوین استراتژی های آموزشی "
 
 هدف کارگاه:
 
توانمندسازی مدیران جهت انتخاب و تدوین استراتژی های آموزشی و شناخت و پیاده سازی انواع مدل های اجرای استراتژی آموزشی
 
 
 محتوای کارگاه:
  • رویکرد سیستمی به سازمان؛
  • فرآیند طراحی و تدوین استراتژی های آموزشی؛
  • تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی؛
  • تحلیل داخلی ، قابلیت سنجی و یافتن گلوگاه‌های آموزشی؛
  • انواع استراتژی های اصلی آموزشی و کاربردی نمودن آن ها؛
  • انجام کارگروهی تدوین استراتژی آموزشی؛
  • مدل های اجرای استراتژی آموزش در سازمان؛
  •  بررسی سیستم های کنترل استراتژیک آموزشی ؛

این کارگاه به صورت Work Shop برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاه آموزشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

 مدت زمان کارگاه :  24 ساعت
  مخاطبین کارگاه: کلیه کارشناسان و مدیران
 
تاریخ برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد
شهریه شرکت در کارگاه: 4.850.000 ریال   
شماره های تماس:  18الی 42501415