* *

برنامه زمانبندي دوره هاي آموزشي مرکز از ١ لغايت ٧ آبان ماه ١٤٠٠
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده،از 1400/08/1 لغايت 1400/08/7 در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود. اين برنامه هفتگي به شرح جدول پيوست جهت هماهنگي بيشتر و بهتر تردد فراگيران ارائه مي گردد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار