* *

برگزاري کلاس هاي توسعه شايستگي عمومي مديران

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در آخرين هفته مهرماه 1400، کلاس هاي مجازي توسعه شايستگي عمومي مديران از روز يکشنبه 25 تا چهارشنبه 28 مهرماه 1400، شش کلاس با عنوان هاي «آشنايي با روشها و فنون کار با مديران مافوق»، «تيم و شبکه سازي: مهارتهاي نفوذ و تاثيرگذاري»، «آينده نگري  و تفکر راهبردي: سياست گذاري و سياست پژوهي» و «نظارت و کنترل تا حصول نتيجه: توانمندسازي منابع انساني» با حضور 237 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)  برگزار گرديد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار