* *

مديريت آموزش و پژوهش استان هرمزگان برگزار کرد
دوره آموزشي حل مساله و تصميم گيري

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان، به منظور ارتقاء دانش و مهارت هاي عملي
و اجرايي مديران نسبت به حل مسئله و تصميم گيري در هنگام مواجه با شرايط و موقعيت هاي خاص و بروز مشکلات، 
دوره آموزشي بهبود مديريت « حل مساله و تصميم گيري»، ويژه مديران دستگاههاي اجرايي استان، در تاريخ 1400/06/08 بصورت غيرحضوري برگزار گرديد.
در اين دوره ي آموزشي تعداد 69  نفر از کارکنان و مديران حضور داشتند که از اين تعداد 7 نفر مدير مياني، 3 نفر مدير پايه، 18 نفر مدير عملياتي  و 41 نفر کارمند بودند. همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد  12 نفر زن و  57 نفر مرد بودند.  


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار