* *

تفاهم نامه همکاري مرکز آموزش مديريت دولتي و معاونت پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: تفاهم نامه همکاري مرکز آموزش مديريت دولتي و معاونت پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور با حضور رؤساي هر دو سازمان روز دوشنبه 28 تيرماه 1400 به امضا رسيد.
اين تفاهم نامه به منظور ايجاد و گسترش همفکري و همکاري هاي علمي و آموزشي فيمابين و ارتقاي دانش مهارت و توان افزايي مديران و کارکنان دولتي بين مرکز آموزش مديريت دولتي به نمايندگي خانم دکتر زهرا احمدي پور (رئيس مرکز) و معاونت پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور به نمايندگي سرکار خانم دکتر مريم حضرتي (معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور) در اهداف مشترک زير صورت پذيرفته است:
- همکاري در برگزاري همايش ها، نشست ها و کارگاه هاي علمي تخصصي مرتبط برابر ضوابط و مقررات طرفين؛
- همکاري متقابل در مستندسازي تجارب مديريت کرونا در راستاي دستورالعمل مديريت دانش مصوب شوراي عالي اداري به شماره 386056 موخ 27/10/1399؛
- بهره گيري طرفين از ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشي، فني و فناورانه در زمينه مستندسازي تجارب در تمامي سطوح مديريتي و کارشناسي؛
- بهره گيري طرفين از توانمندي هاي يکديگر از قبيل امکانات کارگاهي و فضاي فيزيکي نمايشگاهي، تجهيزات و آزمايشگاه ها برابر ضوابط طرفين؛ 
- همکاري پژوهشگران و کارشناسان طرفين در تشکيل يا عضويت در کارگروه هاي تخصصي مرتبط با هدف پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي؛ 
- همکاري متقابل در طراحي و اجراي طرح هاي پژوهشي و اولويت هاي طرح هاي تحقيقاتي طرفين جهت هدايت و تبيين پژوهش هاي مشترک مرتبط با آموزش هاي کاربردي، دانش بنيان و تعالي سازماني؛
- ارائه خدمات مشاوره اي در موضوعات مورد نياز طرفين؛
- نيازسنجي آموزشي و پژوهشي در زمينه موضوعات مورد توافق در عرصه آموزشها و پژوهشهاي منطقه اي و استاني با رويکرد توسعه؛
- همکاري متقابل ملي و بين المللي؛
- همکاري در بهره برداري از بانکهاي اطلاعاتي منابع اسنادي و کتابخانه اي برابر ضوابط طرفين؛
- همکاري در جهت توليد مشترک محتوا و منابع آموزشي در آموزشهاي تخصصي و کاربردي؛
- برگزاري دوره هاي آموزشي آنلاين و برخط و حضوري براي مديران و کارکنان به صورت مشترک؛
- همکاري در توليد و اشتراک محتواي دوره هاي آموزشي الکترونيکي و حضوري طرفين؛
- استفاده از ظرفيتهاي مدرسان دوره و بسترهاي آموزشي مشترک در برگزاري مشترک دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و ميان مدت در آموزشهاي تخصصي و کاربردي؛
- ساير همکاري هاي لازم مورد توافق طرفين مرتبط با اهداف تفاهم نامه.
اميد است با انعقاد اين گونه تفاهم نامه ها شاهد افزايش چشمگير و اوج گرفتن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در حوزه نظام اداري و توانمندسازي مجموعه کارکنان دولت در کشور باشيم.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار