* *

برگزاري دوره آموزشي پويايي سازماني و فردي (بهره وري)

دوره آموزشي پويايي سازماني و فردي (بهره وري) ويژه مديران حرفه‌اي سطح مياني روزهاي دوشنبه 4 مرداد و چهارشنبه 6 مرداد ماه از ساعت 9 الي 12با حضور 103 فراگير در سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد. در اين دوره مديران مياني وزارت دادگستري، سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، شرکت بازرگاني دولتي ايران و مديراني از ديگر سازمان ها حضور داشتند. مدرس اين دوره آقاي دکتر کاوه تيمورنژاد، دکتراي تخصصي در رشته مديريت دولتي بودند. ايشان در ابتدا ضمن اشاره به ويژگي هاي بيوگرافيک و تواناييهاي جسمي به عنوان پيش زمينه هاي پويايي فردي، يادگيري را مبناي پويايي فردي برشمردند. در ادامه به مؤلفه هاي اساسي پويايي فردي از قبيل نگرش شغلي، انگيزش، هوش هيجاني، و شخصيت توسط مدرس پرداخته شد. عوامل مؤثر بر پويايي گروهي و عوامل تقويت کننده يادگيري گروهي از ديگر مباحثي که در اين جلسه به طور مفصل مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در ادامه آقاي دکتر تيمورنژاد ضمن اشاره به اينکه سازمان هاي پويا سازمان هايي هستند که با فراگيري و آموزش مستمر، بستر موردنياز براي پويايي و تغيير را در خود فراهم کرده اند، به ساختار و ويژگي هاي سازمانه هاي پويا پرداختند. ايشان در ادامه با تاکيد بر اينکه مديريت يادگيري عامل مؤثر در پويايي سازماني است، مقاومت هاي سازمان را مانع مؤثر در پويايي سازمان ها برشمردند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار