* *

انعقاد تفاهم نامه همکاري فيمابين مرکز آموزش مديريت دولتي و دانشگاه ارشاد دماوند

يکي از مهم ترين دستاوردهاي عصر فناوري اطلاعات؛ آموزش الکترونيکي است که موجب ايجاد تحول شگرف در نظام آموزشي گرديده است. مرکز آموزش مديريت دولتي با هدف توسعه و ترويج آموزش با فناوريهاي نوين براي کارکنان و مديران در حوزه نظام اداري تلاش دارد تا جايگاه آموزش را به عنوان عنصري کليدي، رشــد و توسعه دهد. روش‌هاي مدرن ارائه خدمات آموزشي و رويکردهاي جديد يادگيري عامل تضمين کننده تربيت نيروهاي کارآمد و سرمايه انساني خلاق؛ در نظام اداري مي باشد که مرکز آموزش مديريت دولتي؛ اين نقش مهم را ايفا 
مي نمايد. در اين راستا تفاهمنامه همکاري با دانشگاه ارشاد دماوند و مرکز آموزش مديريت دولتي منعقد شد.
اين تفاهم نامه توسط دفتر آموزش مهارت هاي اداري با هدف تعامل علمي و گسترش تبادل ظرفيتهاي آموزشي و پژوهشي با حفظ اولويت هاي مرکز به اقدام رسيد. محورهاي همکاري در اين تفاهمنامه شامل: برگزاري دوره هاي آموزشي برخط و حضوري براي مديران و کارکنان به صورت مشترک، تدوين محتواي دوره هاي آموزشي و استفاده از ظرفيت هاي مدرسان دوره ها و بسترهاي آموزشي مشترک، توليد مشترک دوره هاي آموزشي الکترونيکي و حضوري؛ برگزاري همايش ها و نشست هاي علمي مي باشد. اميد است با اين اقدام ارزنده؛ نتايج اين همکاري در حوزه هاي مختلف آموزش و پژوهش در کليه دستگاه‌هاي اجرايي کشور مشهود گردد.


First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار