* *

مديريت آموزش و پژوهش استان خراسان جنوبي برگزار کرد
دوره هاي آموزشي مديريت ساختارهاي سازماني، برنامه ريزي و اقدام در بحران و حقوق اداري
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان خراسان جنوبي، دوره آموزشي " مديريت ساختارهاي سازماني "به مدت 6 ساعت از سري دوره هاي بهبود مديريت – الزامي در مورخ 1400/3/10 با تدريس آقاي دکتر محمدي، دوره آموزشي "برنامه ريزي و اقدام در بحران " به مدت 4 ساعت در مورخ 1400/3/23 با تدريس آقاي سيد ابوالحسن مير جليلي و دوره آموزشي " حقوق اداري " به مدت 6 ساعت در مورخ 1400/3/24 و 1400/3/25 با تدريس آقاي دکتر ياسر اعزامي به صورت غير حضوري در اين استان برگزار گرديد. 
 
 
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار