* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي عمومي مديران حرفه اي در استان اصفهان

کانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي در تاريخ هاي ۶ و ۷ ارديبهشت ماه در محل کانون ارزيابي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان برگزار گرديد. در اين دوره  تعداد ۱۲ نفر از مديران دستگاه هاي اجرائي استان (مديران اداره کل امور اقتصادي و دارائي و سازمان صمت) مورد ارزيابي قرار گرفتند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار