* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد:
کلاس هاي غيرحضوري دوره هاي تربيت مدرس
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، کلاس هاي غيرحضوري «شناخت نظام اداري ايران» با تدريس خانم دکتر احمدي پور رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي و «آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه» با تدريس آقاي احمد ذاقلي و نيز کلاس «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» با تدريس آقاي دکتر محجور ، «روش ها و فنون آموزشي» با تدريس خانم دکتر شفيعي و همچنين کلاس غيرحضوري «تکنولوژي آموزشي» با تدريس آقاي افتخاري، براي فراگيراني از دستگاه هاي اجرايي از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)، به صورت شبانه روزي، از 11 تا 17 ارديبهشت ماه 1400 در حال برگزار است

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار