* *

تقويم آموزشي و پژوهشي سال 1400 مرکز اعلام شد

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: تقويم آموزشي و پژوهشي سال 1400 مرکز جهت بهره برداري آسان و اطلاع رساني بهينه براي همه مديران و کارکنان نظام اداري کشور از طريق درگاه مرکز آموزش مديريت دولتي (www.smtc.ac.ir) اعلام شد.
در اجراي تکاليف ناشي از قانون استخدام کشوري در زمينه ارتقاي کارآيي کارمندان دولت و تربيت مديران، سرپرستان و کارشناسان اداري، مرکز آموزش مديريت دولتي به منظور پرورش و آماده ساختن مديران و سرپرستان شايسته در سطح کليه وزارتخانه‌ ها و سازمان هاي دولتي، اقدام به تدوين تقويم آموزشي و پژوهشي در سال 1400 نموده است. در اين تقويم مجموعه نشست ها و کارگاه هاي تخصصي، همايش هاي علمي، دوره هاي آموزشي مديران، دوره هاي تخصصي تربيت ارزياب حرفه اي، دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران حرفه‌ اي، اجراي کانون هاي ارزيابي،  دوره هاي آموزشي الکترونيکي و .... به صورت يکپارچه برنامه ريزي و زمان بندي شده است. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار