* *

مديريت آموزش و پژوهش استان هرمزگان برگزار کرد
دوره آموزشي کاربرد آمار در امور اداري

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان، دوره ي آموزشي « کاربرد آمار در امور اداري »، از دوره هاي شغلي براي کليه پست ها ، در تاريخ 24/10/99 لغايت 01/11/99 به مــدت 30 ساعت برگزار گرديد. هدف از اجراي اين دوره، فراگيران پس از پايان دوره بتوانند: انواع نمودارها و مقياس هاي آماري و کاربرد هر يک را توضيح دهند و در برنامه ريزي نيروي انساني از روش هاي آماري استفاده نمايند. 
در اين دوره ي آموزشي مواردي نظير: 
1-تعريف علم آمار و مشخصات آمار توصيفي و کاربردهاي آن
2-داده هاي آماري: (تنظيم و جدول بندي داده ها، گرد کردن اعداد)
3-نمودارها: (انواع و کاربرد هر يک)
4-توزيع فراواني 
5-زيگما و کاربرد هر يک 
6-مقياس و انواع آن: (اسمي، فاصله اي، رتبه اي و نسبتي ) و ويژگي هاي هر يک 
7- شاخص هاي گرايش مرکزي: (ميانگين، نما، ميانه)، و... تدريس شد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار