* *

برگزاري اولين کانون ارزيابي و توسعه شايستگي هاي مديران حرفه اي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کردستان

اولين کانون ارزيابي و توسعه شايستگي هاي مديران حرفه اي استان کردستان با تلاش و همت مرکز آموزش مديريت دولتي از تاريخ 27 لغايت 30 بهمن 99 در مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کردستان برگزار گرديد. 
تعداد کل ارزياب شوندگان در اين کانون 50 نفر بودند که از اين تعداد 40 نفر در سطح پايه و 10 نفر در سطح مياني توسط هفت نفر از ارزيابان حرفه اي و با تجربه کشور که سابقه همکاري با مرکز آموزش مديريت دولتي را دارند، ارزيابي شدند. 
در اين کانون، ارزياب شوندگان توسط ابزارهاي استاندارد ارزيابي شايستگي از جمله: مصاحبه، ارائه شفاهي، ايفاي نقش، بحث گروهي و آزمون هاي روان شناختي مورد ارزيابي قرار گرفتند. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار