* *

دوره تربيت مدرس پر رنگ تر از ديروز
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، هشت کلاس هاي غيرحضوري از تاريخ 27 ديماه تا 3 بهمن ماه 1399 برگزار مي شود. «شناخت نظام اداري کشور» با بيان دکتر زهرا احمدي پور، «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» با تدريس آقاي دکتر محجور ، «روش ها و فنون آموزشي» با تدريس خانم دکتر شفيعي ، «آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه» با تدريس آقاي احمد ذاقلي و نيز کلاس غيرحضوري «تکنولوژي آموزشي» با تدريس آقاي افتخاري، براي فراگيراني از سازمان غذا و دارو و سازمان ملي بهره وري ايران از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)، به صورت شبانه روزي، در حال برگزاري است.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار