* *

سومين برنامه ارائه يافته هاي علمي و کاربردي برگزار مي شود
"طراحي و اعتباريابي مدل ارزشيابي اثربخشي آموزشي مبتني بر بازگشت به انتظارات (ROE)"

حرکت در مسير پژوهش هاي کاربردي، يکي از محورهاي اصلي توسعه ملي و سرزميني به شمار مي آيد که در طول سال هاي گذشته، تأکيد بسياري  از سوي مراکز تحقيقاتي و علمي در راستاي تحقق آرمان توسعه پايدار صورت پذيرفته است. 
از آنجايي که پژوهش، با تأکيد بر تحقيقات کاربردي، زيربناي اصلي پيشرفت محسوب مي شود، مرکز آموزش مديريت دولتي با هدف تشريک يافته هاي علمي، پژوهشي و کاربردي، سومين برنامه ارائه يافته هاي علمي و کاربردي با موضوع "طراحي و اعتباريابي مدل ارزشيابي اثربخشي آموزشي مبتني بر بازگشت به انتظارات (ROE)" را در روز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 از ساعت 12-10 به صورت بر خط ( آنلاين) برگزار مي نمايد.
دستور فرماييد ضمن اطلاع رساني، علاقه مندان جهت ثبت نام به سامانه آموزشهاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي به نشاني http://tclms.smtc.ac.ir مراجعه و يا در صورت لزوم با تلفن 42501418 تماس حاصل نمايند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار