* *

برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي (۸ لغايت ۱۴ آذر 1399)
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده،از ١٣٩٩/۹/۸ لغايت ١٣٩٩/۹/۱۴ ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود. اين برنامه هفتگي به شرح جدول پيوست جهت هماهنگي بيشتر و بهتر تردد فراگيران ارائه مي گردد.  

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار