* *

برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي (۱ لغايت ۷ آذر 1399)

​به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: برنامه زمان بندی دوره های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده،از ١٣٩٩/۹/۱ لغايت ١٣٩٩/۹/۷ ساختمان زبرجد مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می شود. این برنامه هفتگی به شرح جدول پیوست جهت هماهنگی بیشتر و بهتر تردد فراگیران ارائه می گردد.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار