* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد:
کلاس زندۀ روش ها و فنون آموزشي

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس زندۀ «روش ها و فنون آموزشي» از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس روز شنبه 17 آبان ماه 1399 از ساعت 8 تا 12 با تدريس خانم دکتر شفيعي براي 32 فراگير از شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار گرديد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار