* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود:
کلاس زندۀ ارتباط خلاق و اثربخش

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: مرکز آموزش مديريت دولتي «کلاس زندۀ ارتباط خلاق و اثربخش» از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي را روز چهارشنبه 14 آبان ماه 1399 از ساعت 8 تا 12 با تدريس آقاي دكتر اشرفيان براي 69 فراگير از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار مي نمايد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار