* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد:
کلاس زندۀ فرايند و فنون تصميم گيري سازماني

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: کلاس زندۀ «فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی» از مجموعه دوره های مدیران میانی در روز دوشنبه 12 آبان ماه 1399 با تدریس آقای دکتر سلجوقی  برای 40 نفر فراگیر از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی (lms.smtc.ac.ir) برگزار گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار