* *

برگزاري دورۀ آموزشي مصاحبه رفتاري

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: مرکز آموزش مدیریت دولتی «دورۀ آموزشی مصاحبه رفتاری» از مجموعه دوره های تربیت ارزیاب را روز شنبه، یکشنبه  10 و 11 آبان ماه 1399 با تدریس آقای جمشیدی  برای 200 فراگیر از سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار کرد. همچنین ادامه این دورۀ مجازی روز دوشنبه 12 آبانماه با تدریس خانم جلالی ادامه خواهد داشت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار