* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد:
دورۀ تدوين و پياده سازي استراتژي کارآفرينانه

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: دورۀ غیرحضوری «تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه» از مجموعه دوره های توسعه شایستگی در روزهای شنبه و دوشنبه 3 و 5 آبانماه 1399 با تدریس آقای اشکان یوسفی  برای جمعی از کارکنان نظام اداری کشور از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی (lms.smtc.ac.ir) برگزار گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار