* *

برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي (از 27 مهر لغايت 2آبان 1399)
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: برنامه زمان بندی دوره های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، از تاریخ 1399/7/27 لغایت 1399/8/2 در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می شود. این برنامه هفتگی به شرح جدول پیوست جهت هماهنگی بیشتر و بهتر تردد فراگیران ارائه می گردد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار