* *

کتاب 21 سرچشمه قدرت در محيط کار توسط انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي منتشر شد

این کتاب که توسط یکی از مشاوران بین‌المللی و حرفه ‌ای کسب و کار نوشته شده است یکی از تازه‌ترین دسته‌بندی‌های کاربردی را درباره سرچشمه‌های قدرت افراد در محیط کار ارائه می‌دهد. نویسنده سرچشمه‌های قدرت در محیط کار را شناسایی و با دسته‌بندی آنها به 21 سرچشمه گوناگون، هر یک را به تفکیک تعریف کرده است. سپس با بیان دیدگاه‌های علم روانشناسی درباره هر یک از سرچشمه‌های قدرت، توصیه‌هایی را به منظور بهره‌برداری بهینه از آن ارائه داده است.

مطالعه این کتاب برای آن دسته از دانش‌پژوهان و رهبران، مدیران و کارکنان سازمان‌ها توصیه می‌شود.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار