* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي عمومي مديران حرفه اي ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي ايرنا و سازمان ملي بهره وري ايران

کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای با حضور ارزیابان حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی در ساختمان شماره 2 مرکز درتهران در تاریخ 29 تیر ماه سال 1399برگزار گردید.

در این کانون از 11 نفر شرکت کننده 6 نفر در سطح مدیر پایه و 5 نفر در سطح مدیر میانی از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و سازمان ملی بهره وری ایران توسط تیم ارزیابان مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند.


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار