* *

کميته آموزش ضمن خدمات کارکنان دولت در استان هرمزگان

کمیته آموزش ضمن خدمات کارکنان دولت، از کمیته های چهارگانه ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فن آوری و نوآوری استان با ترکیب تعداد 8 دستگاه اجرائی ؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداری، دانشگاه های هرمزگان و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل بنادر و دریانوردی، و با هدف برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی در مرکز استان و  شهرستان ها برای برقراری عدالت آموزشی و بهره مندی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی از مزایای دوره های آموزشی، ارائه خدمات مشاوره های به دستگاه های اجرائی در زمینه مسائل آموزشی، نظارت بر دستگاه های اجرایی استان از لحاظ رعایت استانداردهای آموزشی، اطلاع رسانی بخشنامه های آموزشی دستگاه های اجرائی و ...، برگزار می گردد.

وضعیت کلی برگزاری جلسات کمیته آموزش کارکنان دولت ذیل کارگروه پژوهش ، فناوری و نوآوری در سال 98

تعداد جلسات برگزار شده : 9 جلسه

تعداد دستور کار : 19

تعداد مصوبات : 33 مصوبه


First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار