* *

اجراي همايش هاي هفته پژوهش در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان چهار محال و بختياري

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري به مناسبت هفته پژوهش و فناوري كه در استان ها از تاريخ 16 آذرماه لغايت 22 آذرماه با شعار پژوهش اثربخش، فناوري ارزش آفرين ، رونق توليد برنامه ريزي گرديده بود، 4 همايش را براي كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايي استان برگزار كرد .

اولين همايش با عنوان «محيط زيست و دولت سبز»  با حضور سركار خانم دكتر عابدي عضو هيأت علمي دانشكده محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و همچنين سركار خانم دكتر شريعتمداري عضو پژوهشكده سازمان حفاظت محيط زيست  براي كليه كاركنان دستگاه هاي اجرايي برگزار گرديد . در اين همايش چالش هاي عمده زيست محيطي ، مصرف انرژي و اهميت ذخيره آن ،اصول مديريت انرژي، عوامل مؤثر بر بهره وري انرژي و ..... مورد بررسي و تبيين قرار گرفت.

دومين همايش با موضوع «هوش هيجاني و كاربردهاي آن در سازمان» با حضور آقاي دكتر منصوري  براي مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي استان برگزار گرديد . در اين دوره فراگيران هوش هيجاني و هوش منطقي و تفاوت ها و كاربرد هر كدام از آنها ، مؤلفه هاي هوش هيجاني و .... آشنا شدند.

سومين همايش با عنوان « رويكردهاي نوين در بازتعريف مفهوم توسعه» با حضور جناب آقاي عليرضا شجاعي معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان براي مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي در استان برگزار گرديد. در اين همايش مباني و مفاهيم توسعه،شاخص هاي توسعه انساني،دوره هاي توسعه و شرايط هر يك از آنها، بازتعريف توسعه از منظر تحول شخصيت و رفتار شهروندان و ..... تبيين گرديد.

چهارمين همايش با عنوان « تغير اقليم و تأثير آن بر دما و منابع آب » با حضور جناب اقاي دكتر داريوش رحيمي عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان برگزار گرديد. در اين همايش تعريف  تغيير اقليم ، سيماي  آب درايران، شرايط اقليمي ايران،تغييرات بارش،تغييرات دما،آبهاي  سطحي و زيرزميني ، وضع موجود مصرف آب و ..... تبيين گرديد.

مطالب ارائه شده در اين همايش ها بسيار از سوي شركت كنندگان مورد استقبال قرار گرفت.


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار