* *

برگزاري ششمين جلسه شوراي پژوهشي مرکز

ششمین جلسه شوراي پژوهشی مرکز  با حضور ریاست مرکز و سایر اعضاء یازدهم اسفند ماه جاری در مرکز برگزار شد.

 بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح های «آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی» و« آمایش آموزش مدیران دستگاه های اجرایی کشور» و همچنین بررسی اثربخشی آموزشهای مدیریتی مرکز از طریق پرسشنامه، از محورهای مورد بحث در این جلسه شورا بود.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار