* *

حضور ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی در اولین همایش سازمان اداری و استخدامی کشور با مدیران استانها

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛ مورخه 11/10/95 بر اساس دستور جناب آقای دکتر جمشید انصاری معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور جمعی از معاونین و مدیران ستادی سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس و معاونین مرکز آموزش مدیریت دولتی، رئیس و معاونین سازمان ملی بهره‌وری ایران، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمانهای برنامه و بودجه و مدیریتهای مراکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری استانها در تهران برگزار شد؛

ابتدا جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رئیس‌جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور فلسفه وجودی و احیاء مجدد سازمان را مطرح و سپس به بیان استراتژی‌های جدید سازمان اداری و استخدامی کشور بویژه نقشه راه تعالی سازمانی پرداختند و در بخش پایانی نیز از مدعوین استانی در خصوص چشم انداز ساختار و نحوه استقرار واحدهای استانی سازمان اداری و استخدامی کشور را با در نظر گرفتن واحدهای ذی‌ربط جویا شدن و در ادامه همایش در همین رابطه کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های؛ بهره‌وری ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و آموزش و پژوهش تشکیل گردید بطوریکه در بخش پایانی هر یک از مسئولین جمعبندی مطالب خود را به سمع و نظر ریاست همایش و مخاطبین گزارش نمودند که ذیلاً اهم نقطه نظرات کارگروه آموزش و پژوهش توسط جناب آقای دکتر اسماعیل ملک اخلاق استاد دانشگاه و رئیس محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی، نظرات حوزه آموزش و پژوهش مدیریت های مراکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری استانها را قرائت کردند؛

  • ایجاد ساختاری مستقل و قدرتمند در تهران و استانها
  • اعطای استقلال مالی به استانها در همه حالتهای ساختاری
  • رئیس مراکز استانها با پیشنهاد رئیس سازمانهای استانی و انتخاب رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و انتصاب توسط رئیس سازمان استان صورت پذیرد.
  • اعمال سیاستهای کاهش تعارضات مدیریتی و مدیریتهای چندگانه حاکم بر مراکز استانها
  • تفویض ا ختیار جهت صدور مجوز فعالیت موسسات خصوصی و غیر دولتی به استانها
  • ایجاد تقویت سیستمهای انگیزشی برای اجرای دوره های آموزشی مخاطبین در استانها
  • تقویت همسویی سیستم آموزش با سایر سیستمهای مدیریتی نظیر نظام پرداخت، نظام انتصاب، نظام ارزشیابی و غیره
  • اجرای کانونهای ارزیابی و توسعه مدیریت، پرورش مدیران و مدرسان در استانها  

 

 

                                                  دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها


First First First First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار