مدیران مدیران

خسرو شکری

 

عنوان پست سازمانی: مدیر کل
محل خدمتدفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استان ها 
تلفن : 42504551
پست الكترونيك : Kh_shekari@smtc.ac.ir
نمابر : 42504550

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سوابق علمی
4 عنوان کتاب در زمینه ارزشیابی و نیازسنجی آموزشی
15 عنوان مقاله
تدریس دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت و دانشگاهی

سوابق اجرايي

عنوان شغلی زمینه فعالیت محل اشتغال
مدیرکل دفتر آموزشهای مجازی و تولید منابع چند رسانه ای طراحی و تولید رسانه های آموزشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سرپرست دفتر برنامه ریزی و الگوسازی آموزشی نیازسنجی تهیه، تدوین و طراحی محتوی و الگوهای آموزشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سرپرست دفتر ارزشیابی و الگوسازی طراحی محتوی آموزشی و طراحی الگوهای ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی
معاون دفتر ارزشیابی و الگوسازی طراحی محتوی آموزشی و طراحی الگوهای ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی