مديران مديران

 

سیدیوسف رضوی

عنوان پست سازمانی: مدیر
محل خدمت : مدیریت تدوین و نشر منابع علمی آموزشی
تلفن : 42501451   
پست الكترونيك : y.razavi@smtc.ac.ir
نمابر : 42501450

 سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

دانشگاه تهران
کارشناسی الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه قم

سوابق علمی

  • تاليف کتاب نياز سنجی آموزشی با رويکرد پودمانی سال 1382 (آموزش و توسعه در قوه قضائیه)
  •  ترجمه کتاب شيوه های بهبود مهارتهای آموزشی 
  • ارایه مقاله رفتار شهروندی سازمانی در ماهنامه فرهنگ و رفتار اداری (1392)
  • ارایه مقاله بررسی راهکارهای اثربخش کردن اضافه کاری در نظام اداری ايران
    (سمينار بين المللی منابع انسانی وزارت صنايع و معادن)(1386) 
  •  عضو شورای انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
  •  سردبیر مجله الکترونیک مدیریار، مرام ، فرهنگ و رفتار اداری
  •  مدرس دوره های کوتاه مدت و ضمن خدمت مدیران و کارمندان دولت از سال 1369 تا کنون
 

   سوابق اجرایی

عنوان شغلی محل اشتغال
دبير حق التدریس  آموزش و پرورش شهرری
 (1362 – 1369)
کارشناس مرکز آموزش مدیریت دولتی
 (1369 – 1376)
رئيس گروه برنامه ريزی آموزش در سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
 (1376 – 1379)
مدير فناوری، نظارت و آموزش   معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائيه
 (1380 – 1385)
مشاور معاون اجتماعی و اطلاع رسانی  قوه قضائيه (1383 – 1385)
مشاور معاون پشتيبانی و منابع انسانی   مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی
(1386 – 1388)
مشاور معاون آموزشی  مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی
 (1387 – 1388)
مدير کل دفتر تدوين و نشر منابع علمی و آموزشی   مرکز آموزش مديريت دولتی
(1389 – 1392 ادامه دارد)
مشاور رئيس و سرپرست اداره کل حوزه رياست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها   مرکز آموزش مديريت دولتی با حفظ سمت
(1389 – 1390)