مديران مديران

ایران رادمنش

عنوان پست سازمانی: معاون آموزشی
محل خدمت : معاونت آموزشی
تلفن : 42501401 
پست الكترونيك : radmanesh@smtc.ac.ir
تلفکس: 42501400

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
فوق لیسانس

مدیریت دولتی

مرکز آموزش مدیریت دولتی

سوابق علمی
تدریس دوره های بلند مدت و کوتاه مدت کارکنان دولت
تالیف و ترجمه مقاله و کتاب

سوابق اجرايي

عنوان شغلی زمینه فعالیت محل اشتغال
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و الگوسازی آموزشی آموزشی و مطالعاتی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سرپرست دفتر برنامه ریزی و الگوسازی آموزشی آموزشی و مطالعاتی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
معاون دفتر برنامه ریزی و الگوسازی آموزشی آموزشی و مطالعاتی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی آموزشی و مطالعاتی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

رئیس گروه ارزشیابی برنامه های آموزشی

آموزشی و مطالعاتی مرکز آموزش مدیریت دولتی