چشم ا نداز چشم ا ندازپس از اقدامات گسترده مركز به منظور  تبيين سياست هاي كلي نظام اداري  در چارچوب فعاليت هاي دبيرخانه و كارگروه هاي تخصصي، ضرورت اجرايي كردن اين سياست ها بيش از گذشته احساس مي شد. در اين راستا  و با توجه به ديدگاه هاي   ارزشمند جناب  آقاي دكتر عزيزي معاون محترم  رئيس جمهور  در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  ، مركز آموزش مديريت دولتي  برنامه اجرايي كردن سياست هاي كلي نظام را در   فاز سوم عملياتي   ( اهداف وساختار )   تنظيم  و زمينه ي  تشكيل  كميسيون  هاي تخصصي  را در ادامه كار فراهم نموده است.