بانک اطلاعات استعدادهای مدیریتی بانک اطلاعات استعدادهای مدیریتی

پیرو بخشنامه شماره 12863/200 مورخ 5/6/1390سازمان اداری و استخدامی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورسابق) در راستای اجرای ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریتی و نیز عطف به تبصره ماده 2 شیوه نامه اجرایی شماره 3191/1 مورخ 18/7/90 بانک اطلاعات مدیران حرفه ای کشور، نحوه ارسال و به روزرسانی اطلاعات مدیران حرفه ای و استعدادهای مدیریتی کشور نکاتی به شرح زیر تاکید می گردد:

1- استعدادهای مدیریتی در تعریف این بانک مطابق با بند الف ماده 3 مصوبه شماره 6643/206 مورخ 90/3/23 شورای عالی اداری به فردی اطلاق می گردد که شرایط زیر را دارا باشد:

معیارهای عمومی

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

تجربه خدمت دولتی مرتبط

تجربه در پست مدیریتی سطح قبلی

سطح مدیریت پیش نیاز

دوره های آموزشی

ارزشیابی عملکرد

 

سطوح مدیریتی

مدیریت پایه

حداقل لیسانس یا همتراز در رشته های مندرج در شرایط احراز شغل

رسمی یا پیمانی

حداقل 1 سال

-

-

طی دوره های آموزشی براساس سامانه اجرایی آموزش مدیران

کسب میانگین 85 درصد امتیاز ارزشیابی عملکرد در سال قبل

مدیریت میانی

حداقل لیسانس یا همتراز در رشته های مندرج در شرایط احراز شغل

 

حداقل 3 سال

حداقل 1 سال

سطح پایه

طی دوره های آموزشی براساس سامانه اجرایی آموزش مدیران

کسب میانگین 85 درصد امتیاز ارزشیابی عملکرد در دو سال قبل

مدیریت ارشد

حداقل لیسانس یا همتراز در رشته های مندرج در شرایط احراز شغل

 

حداقل 5 سال

حداقل 2 سال

سطح میانی

طی دوره های آموزشی براساس سامانه اجرایی آموزش مدیران

کسب میانگین 85 درصد امتیاز ارزشیابی عملکرد در سه سال قبل

 

 

2- دستگاه های اجرایی به استناد ماده 4 تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 6643/206 مورخ 23/3/1390 می بایست اطلاعات تمامی کارکنانی که شرایط عمومی جدول بند الف ماده 3 تصویب نامه مذکوربرخوردار هستند را در بانک اطلاعات مدیران حرفه ای بر اساس مسیرهای ارتقاء شغلی که آنان  می توانند طی کنند، ثبت نمایند.

3- بر اساس شیوه نامه شماره 3191/1 مورخ 18/7/90 این مرکز مستند به ماده 4 تصویب نامه فوق الذکر شورای عالی اداری هر گونه انتصاب جدید مدیران حرفه ای منوط به ثبت اطلاعات مربوطه در بانک اطلاعات مدیران حرفه ای و استعدادهای مدیریتی و داشتن کد مدیریتی(شناسه) می باشد.  

4- برای رفع هرگونه ابهام یا اشکال احتمالی می توانید با شماره  42501302 تماس گرفته یا از طریق پست الکترونیک bankmodiran@smtc.ac.ir  ارتباط برقرار نمایند.