مديران مديران

بهزاد حیدری

عنوان پست سازمانی: مدیر کل
محل خدمت : دفتر طرح و برنامه و ارزیابی عملکرد
تلفن : 42501351
پست الكترونيك : heydari@smtc.ac.ir
نمابر:  42501350 

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
کارشناس اقتصاد نظری دانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم ها مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

سوابق علمی

 
 
 
 

سوابق اجرايي

عنوان شغلی زمینه فعالیت محل اشتغال
کارشناس برنامه ریزی   سازمان برنامه و بودجه
کارشناس بودجه   سازمان برنامه و بودجه
کارشناس مسئول تلفیق برنامه و بودجه   سازمان برنامه و بودجه
رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه   سازمان مدیریت و برنامه ریزی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی
مدیرکل دفتر طرح و برنامه و ارزیابی عملکرد   مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی