1. توانمندسازی مدیران و کارکنان دولت از طریق اجرای برنامه‌هاي آموزشی و توسعه‌اي در راستای ارتقای دانش، مهارت‌ها و شایستگي‌ها و تعالی اخلاق حرفه‌ای سرمایه‌هاي انسانی در دستگاه‌های اجرایی کشور.
  2. ساماندهی و هدایت شبکه‌هاي علمی و پژوهشی در حوزه آموزش و پژوهش در نظام اداری در جهت هم‌افزایی در تولید و انتقال دانش به‌روز و اثربخش و کارآمد، به مدیران و کارکنان نظام اداری