تماس با ما تماس با ما

تلفن

نام دفتر

42501000

تلفنخانه 

42501202

حراست

42501612

روابط عمومی 

42501704

دبیرخانه

42501302

دفتر برنامه ، بودجه و فناوری اطلاعات

42501802

دفترمعاونت آموزش

42501852

مدیریت آموزش مهارتهای اداری

42501812

مدیریت نیازسنجی و ارزشیابی آموزش

22223660

  دفتر آموزش فناوری ها و مهارت های مدیریتی

42501402

دفتر معاونت پژوهشی

42501552

  دفتر پژوهش و همکاریهای علمی و بین المللی

42501452 

 دفتر تدوین و نشر منابع علمی آموزشی

42501751

  فروشگاه کتاب

42501502

   دفتر معاونت پشتیبانی