کتابها کتابها

Back
Search takes 0.01 seconds.
# عکس عنوان کتاب مولف مترجم ناشر سال نشر
#
عکس
عنوان کتاب
مولف
مترجم
ناشر
سال نشر
1
نظام اداري در پرتو احکام قانون برنامه چهارم توسعه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌ها – امور مجلس و استان‌ها مرکز آموزش مديريت دولتي 1390
2
بهبود روش ها و حیطه عملکرد آن دکتر خدابخش داشگرزاده مرکز آموزش مديريت دولتي 1388
3
هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون می راند مجید رهنما مرکز آموزش مديريت دولتي 1385
4
فنون اداره جلسات احمد پیروز مرکز آموزش مديريت دولتي 1386
5
دیدمان مشارکت دکتر فرج الله رهنورد مرکز آموزش مديريت دولتي 1385
6
تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی دکتر حیدر علی هومن مرکز آموزش مديريت دولتي 1381
7
کليات تحول در نظام اداري دکتر سيد احمد طباطبايي مرکز آموزش مديريت دولتي 1388
8
اصول و فنون ادارۀ حوزه مديريت منوچهر اميرشاهي مرکز آموزش مديريت دولتي 1388
9
اجراي خط مشي عمومي سيد مهدي الواني و ميثاق شلويري مرکز آموزش مديريت دولتي 1395
10
مديرياري حرفه اي سيديوسف رضوي مرکز آموزش مديريت دولتي 1396
11
مديريت همايش‌ها احمد پيروز مرکز آموزش مديريت دولتي 1397
12
سنجش بلوغ سازماني براي استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد علي صفدري و نعيمه برجعلي‌لو مرکز آموزش مديريت دولتي 1397
13
استقرار اجراي خط‌مشي عمومي فرج ا... رهنورد و ساناز رهنورد مرکز آموزش مديريت دولتي 1397
14
بالندگي سازماني مرحوم دکتر محمد علي طوسي مرکز آموزش مديريت دولتي 1382
15
برنامه ريزي در دستگاه هاي دولتي دکتر سيد محمد زاهدي مرکز آموزش مديريت دولتي 1385
16
فن گزارش نويسي دکتر رضا کريمي شرقي مرکز آموزش مديريت دولتي 1388
17
ماهيت و مباني سياست هاي کلي نظام اداري ابراهيم موسي زاده و نعمت مهدوي راد مرکز آموزش مديريت دولتي 1392
18
: مديريت بودجه در بخش عمومي و رويکردهاي نوين آن دکتر ابراهيم عباسي مرکز آموزش مديريت دولتي 1387
19
مديريت تعارض و فنون مذاکره نعمت مهدوي راد مرکز آموزش مديريت دولتي 1392
20
مديريت مذاکرات سازماني نعمت مهدوي راد مرکز آموزش مديريت دولتي 1392